Home / post / विज्ञापन संशोधन गरिएको सूचना । /

यस क्याम्पसको मिति २०७६।११।२९ मा प्रकाशित विज्ञापनमा प्राविधिक कारणले केहि विवरण छुट हुन गएकोले उक्त विज्ञापनमा छुट विवरण थप गरि उक्त विज्ञापनको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।