Home / post / विज्ञापन प्रकाशित गरिएको सूचना । /

यस क्याम्पसको संचालक समितिको मिति २०७६/११/२३ गेको निर्णय अनुसार यस क्याम्पसलाई तपसिल बमोजिम शिक्षकहरु आवश्यक परेकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपलाी नागरिकहरुको जानकारीको लागि यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ ।